Durant l’any 2016 s’ha realitzat tot el Programa de formació proposat a començaments de l’exercici. S’ha assolit un alt nivell de participació de tots els diferents col·lectius professionals de l’Hospital.

Durant aquest any han rebut formació el 87,74% dels professionals de la FSH i la Comissió de Formació Continuada ha gestionat 3671 hores de formació. Aquests resultats demostren l’aposta decidida de la FSH envers la formació dels seus professionals en la recerca de la millora contínua de la nostra qualitat assistencial.