De conformitat amb el que disposen els articles 4,5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Fundació Sant Hospital us informa que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal que anomenem Fitxer de pacients i que està notificat a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), amb el nom HISTORIAL CLÍNICO i amb el codi d’inscripció 2092890021.

Finalitat de la creació del Fitxer de pacients

Disposar de les dades personals necessàries per al tractament medicosanitari dels usuaris del nostre Hospital. Els destinataris de la informació que conté són, per una banda, tots els serveis/unitats/departaments que formen part de la FSH i, per altra banda, els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades dels pacients per a la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, que és la finalitat última del tractament d’aquestes.

Cessió de dades

Es preveu la cessió de les dades incloses en aquest fitxer a la Història Compartida de Catalunya i/o a requeriment del Departament de Salut, al Servei Català de la Salut (CatSalut), a l’Institut Català de la Salut (ICS) i a altres entitats d’assegurança privada amb les quals els pacients tinguin una relació contractual que afecti algun episodi o procés assistencial concret. També pot ser necessari cedir alguna dada identificadora del pacient al proveïdor d’un implant (per exemple, pròtesis articulars o lents intraoculars) per tal que aquest ho pugui notificar al Registre Nacional (RD 1662/2000 de 29 de setembre).

Exercici dels drets d'accés, rectificació, consulta i oposició (ARCO)

L’usuari té dret a exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició (drets ARCO) de les seves dades incloses en el Fitxer de pacients de la FSH. Per a poder exercir aquests drets us heu d’adreçar al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC).

 

La FSH està adherida al Codi Tipus De La Unió Catalana d’Hospitals, que garanteix que s’apliqui correctament la legislació vigent i ens assessora davant de qualsevol dubte jurídic a l’hora d’avaluar una sol·licitud d’exercici dels drets ARCO per part de l’usuari. Finalment, en compliment del Reial Decret 1720/2007, organitza bianualment l’auditoria externa que avalua el grau de compliment de la LOPD a la FSH i que estableix les mesures de correcció i millora que escauen. La darrera auditoria externa, executada per Faura-Casas Auditors, es va dur a terme els dies 25 i 26 de maig de 2015.

 

Manual de bona praxi