El triatge és un mètode de classificació que s’utilitza per a avaluar la prioritat de l’assistència dels pacients admesos al servei d’Urgències.  Aquest mètode, implantat a tots els serveis d’Urgències dels hospitals de la xarxa pública, prioritza l’assistència en funció de diferents paràmetres (necessitats terapèutiques, recursos necessaris, etc), amb l’objectiu d’evitar que es retardi l’assistència d’aquells pacients que empitjorarien el seu pronòstic en cas de produir-se aquest retard.  

En resum, el nivell de prioritat no el marca la gravetat de la malaltia sinó l’empitjorament del pronòstic degut al retard en l’assistència (risc vital).