Objectius generals

Garantir la gestió sostenible de l’edifici, els equipaments, els materials i els recursos naturals.

 La FSH adequa les seves infraestructures per garantir el seu funcionament a ple rendiment i amb eficiència energètica.   Les actuacions que es duen a terme per aconseguir-ho es concreten en el pla de manteniment vigent. 

Objectius específics:

adaptar les infraestructures, d’obra i d’instal·lacions, per donar suport a les necessitats funcionals dels serveis del centre;

adequar l’edifici i les seves instal·lacions per a un consum energètic racional;

adequar la xarxa informàtica i el maquinari segons les necessitats presents i noves, tenint en compte que l’eix central d’aquest objectiu és la implantació de la història clínica electrònica en la seva totalitat;

prioritzar l’adaptació als canvis segons les necessitats i disponibilitat dels recursos econòmics que aquestes comporten.

 La FSH procura l’accessibilitat als conjunt dels seus recursos, informa de com fer-ho i s’organitza per satisfer les necessitats dels clients.   Les actuacions que es duen a terme es concreten en els plans de comunicació i de senyalització.

Objectius específics:

donar la informació en temps i forma adequats,

orientar i facilitar les circulacions,

adequar els recursos a les necessitats específiques dels diferents tipus d’usuaris del centre.

 La FSH vetlla per la seguretat dels seus clients i usuaris, dels seus professionals i de l’edifici i del seu entorn.   Les actuacions que es duen a terme per a aquest fi es concreten en els plans d’emergències, de custòdia de bens dels usuaris, d’autoprotecció i de gestió de residus.

Objectius específics:

preveure la resposta que cal donar en cas d’emergències internes i externes,

vetllar per la seguretat dels bens que els seus usuaris li confien en custòdia mentre duri la seva estada en el centre,

garantir la correcta gestió dels residus en les etapes de manipulació, classificació, emmagatzematge i tractament.

En l’auditoria externa d’Acreditació dels Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya, duta a terme al febrer de 2013, dels 47 indicadors utilitzats per a avaluar la implantació i desenvolupament d’aquests objectius, la FSH va demostrar el compliment del 91,49% dels requisits o criteris avaluables.

Garantir l’atenció i el reconeixement a les persones que treballen a la FSH.

 La FSH vetlla per la seguretat laboral, la promoció i la protecció de la salut i dels drets individuals de les persones de l’organització.  Les actuacions que es duen a terme per aquest fi es concreten en el codi ètic i en el procediment de prevenció de riscos laborals.

Objectius específics:

planificar accions orientades a la promoció i protecció de la salut del personal en el seu àmbit laboral;

garantir la protecció del personal enfront de l’abús de poder, l’assetjament i la discriminació per raó de sexe, raça, discapacitat, religió, procedència geogràfica, etc.

En l’auditoria externa d’Acreditació dels Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya, duta a terme al febrer de 2013, la FSH va demostrar el compliment de 6 dels 7 requisits o criteris utilitzats per a avaluar la implantació i desenvolupament d’aquests objectius.  

En aquest àmbit, durant el 2015 s’han endegat dues actuacions de millora:

Respecte a l’atenció a les persones, s’ha millorat el circuit de realització d’exàmens de salut individual dels professionals. Aquests exàmens consten d’un conjunt d’actuacions mèdiques i sanitàries diagnòstiques, aplicades de manera sistemàtica i periòdica, amb la finalitat de conèixer o detectar canvis en l’estat de salut d’un individu (o d’un col·lectiu), en relació als riscos laborals als quals està exposat. Els exàmens de salut realitzats per la Unitat de Salut Laboral són confidencials i específics segons els riscos laborals als quals cada treballador està exposat.

Pel que fa al reconeixement de l’esforç de les persones que treballen a la FSH, en la mesura que les seves aportacions han afegit valor a l’Hospital en el seu conjunt, s’ha fet un agraïment explícit i públic en el marc de l’acte central de les festes de Nadal.  Les persones que l'any 2015 han estat mereixedores d’aquest reconeixement han estat les relacionades amb l’impuls i execució de

         - Implantació del Programa de Detecció Precoç del Càncer colorectal a l’Alt Urgell

        - Organització de la Rifa Solidària en benefici de la Marató de TV3, aconseguint una recaptació de 7000 € amb la            implicació d’empreses locals

         - Renovació del certificat d’alimentació mediterrània

        - Implantació del Codi Ictus a l’Alt Urgell

        - Manteniment de la qualitat assistencial del programa PADES