El servei d’Admissions és el responsable de gestionar l’accés dels ciutadans al sistema públic de salut.  Per accedir a qualsevol dels serveis o prestacions de la FSH, podeu contactar-hi de la manera següent:

Podeu tramitar la programació de l’assistència o de la prestació de manera presencial, dirigint-vos al taulell d’Admissions situat a la recepció de la FSH, o bé demanar-ho per telèfon 973 35 00 50 (extensió: 1).

Horari: de 07:45 a 22:00 hores de dilluns a divendres.

Principals objectius i actuacions d’Admissions

Rebre, informar i dur a terme tots els tràmits necessaris per a la realització tant dels ingressos com dels trasllats, citacions, proves complementàries i altes hospitalàries dels usuaris de l’Hospital.

Regular i programar els accessos a l’atenció especialitzada ambulatòria, que inclou hospital de dia, consultes externes i procediments diagnòstics i terapèutics.

Gestionar la recepció i les programacions de les consultes derivades d’altres centres.

Coordinar els diferents espais als quals s’han de dirigir els usuaris citats.

Coordinar, amb les supervisores de les plantes d’hospitalització, l’assignació de llits per a ingressar o fer la seva reserva programada.

Lliurar la documentació informativa a l’usuari que li serveixi com a reserva de la cita programada.

Generar els justificants d’assistència als pacients o bé (si és pot demostrar de forma fefaent) el d’acompanyant del pacient atès.

Atendre i gestionar totes les trucades rebudes a l’Hospital.

Fer la inclusió i el manteniment de les llistes d’espera.

Gestionar els preoperatoris dels pacients en llista d’espera quirúrgica.

Gestionar i, si escau, per delegació del Departament de Facturació, facturar les assistències que tenen cobertura no pública.

Gestionar l’obertura i el disseny de les agendes.

Corresponsabilització amb el servei públic de salut

Sou responsables de la documentació que lliureu per accedir als serveis assistencials públics, tant de la targeta sanitària com del document identificatiu (DNI, passaport, etc) i, per tant, de no fer-ne cap ús fraudulent.

Cal que ens informeu de qualsevol modificació de les vostres dades personals, administratives i de localització (adreça, telèfon, etc) a fi de garantir la comunicació, en cas que sigui necessari.

Respecteu les normes generals de funcionament del centre, les persones i les instal·lacions.

Documentació necessària per accedir a l’assistència sanitària programada

Us caldrà portar la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut o, en cas de no tenir-ne, haureu d’acreditar el vostre dret d’accés al sistema públic amb els documents necessaris (convenis, targeta sanitària d’altres comunitats, targeta sanitària europea, etc). 

En cas d’accident de trànsit, laboral o esportiu, entre altres, en que hi hagi una companyia asseguradora o entitat responsable de cobrir la vostra assistència o prestació, ho heu de comunicar a Admissions i facilitar-ne les dades i els documents que us demanin.

Les persones menors de 15 anys o incapacitades han d’anar acompanyades d’una persona adulta.

Com visitar-se

La programació d’una primera visita als diferents especialistes de l’Hospital cal que sigui derivada per un altre professional sanitari:

Metge de família

Servei d’Urgències

Un altre especialista del mateix hospital o bé d’un hospital de referència

Si us cal fer el seguiment del vostre procés assistencial a l’Hospital, Admissions  programarà la visita successiva corresponent i us comunicarà el dia i hora establerts.  

En tots els casos, si no podeu assistir a qualsevol activitat programada o la voleu anul·lar, us demanem que ens ho comuniqueu el més aviat possible de manera que es pugui oferir el servei vacant a altres persones que estiguin incloses en la llista d’espera i reprogramar-vos, si escau, una nova cita.

Recomanacions generals per al dia de la visita:

Penseu que probablement us faran una exploració i, per tant, és aconsellable dur una roba còmoda i fàcil de treure i posar.

Porteu la targeta sanitària, el DNI o passaport i tota la documentació que us hagi donat el metge que us envia.

El dia de la visita/prova/tractament confirmeu la vostra assistència quan arribeu a l’Hospital (ja sigui al servei d’Admissions o al caixer), abans d’anar a la sala d’espera.

Si esteu citats per a una prova o tractament, no oblideu seguir les instruccions de la preparació per evitar que aquesta s’hagi d’anul·lar o de repetir per manca de qualitat.

Els menors de 15 anys i les persones amb incapacitat no es poden visitar si no van acompanyades d’una persona adulta que se’n faci responsable.

L’hora de la citació pot variar en funció de les característiques de les visites, proves o tractaments programats aquell dia.

Si teniu dubtes adreceu-vos al personal de la vostra consulta, a Admissions o al Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà.

Si necessiteu un justificant de l’assistència sol·liciteu-lo a Admissions.

Us demanem que apagueu el telèfon mòbil quan entreu al despatx de visita o a les sales d’exploracions o tractaments.

Com ingressar

Per ingressar, de forma programada, a l’Hospital adreceu-vos al servei d’Admissions situat a la recepció de l’Hospital i presenteu la documentació següent:

DNI o documentació identificativa

Targeta sanitària individual del CatSalut

Si és el cas, targeta o autorització d’ingrés de l’asseguradora que finançarà l’ingrés

Guia d'acollida

Quan ingresseu, us posaran un braçalet identificatiu que haureu de portar durant tota l’estada al centre. Quan us donin l’alta, us trauran el braçalet identificatiu i us lliuraran l’informe d’assistència i, si escau, la recepta electrònica actualitzada. En cas que calgui programar alguna visita o prova de seguiment, cal que us adreceu a Admissions i gestioneu la seva programació abans d’abandonar l’Hospital.

Recomanacions relacionades amb les visites als pacients hospitalitzats: És recomanable que a l’habitació no hi hagin més de dues visites per cada pacient. Durant la fase aguda d’una malaltia, les visites poden entorpir el descans necessari per a la recuperació de la persona ingressada i, per això, és necessari restringir el nombre de visitants i la durada de les visites. Finalment, si bé l’horari de visita pot ser de les 10 del matí fins les 10 de la nit, es recomana que les visites es facin els dies feiners en horari de tarda, de 16 a 20h, i en dies festius es reparteixin de 10 a 13h del matí i de 16 a 20h de la tarda. D’aquesta manera es pot evitar coincidir amb el passi de visita mèdica i les cures d’infermeria o bé amb l'horari dels àpats. Tingueu present que, tot i que en el nostre Hospital es permet la visita d’infants a les persones hospitalitzades, es recomana que la seva estada a l’Hospital tingui una durada breu, per tal d’evitar que hi pugui haver transmissió d’infeccions.

En cas d’ingressar el mateix dia de la intervenció quirúrgica: Adreceu-vos al servei d’Admissions situat a la recepció de l’Hospital i, un cop gestionada l’admissió, un zelador us acompanyarà a l’àrea quirúrgica. El personal d’infermeria de l’àrea us donarà les instruccions i el vestuari adequat per entrar al bloc quirúrgic. Mentre tant, els vostres acompanyants (és aconsellable un acompanyant per pacient) hauran de restar a la sala d’espera on seran informats del resultat de la intervenció pel metge/metgessa, quan aquesta hagi acabat.

Cirurgia sense ingrés

Quan el motiu d’ingrés sigui un part: Adreceu-vos al servei d’Admissions situat a la recepció de l’Hospital i, un cop gestionada l’admissió, s’avisarà a la llevadora perque us atengui

Canastrell

Analgèsia epidural

Puerperi

Potencials evocats auditius automatizats

Grup post part

Atenció al servei d’Urgències

Si necessiteu ser atesos de forma urgent, podeu trucar al 061 i explicar el què us passa.   En funció de la gravetat us aconsellaran que us dirigiu al vostre Centre d’Atenció Primària o bé al servei d’Urgències de l’Hospital i, si cal, us enviaran a casa un metge/metgessa o una ambulància perque us traslladi a l’Hospital.

 

Quan arribeu, dirigiu-vos al taulell d’Admissions d’Urgències on us demanaran:

- Les dades personals de la persona que demana assistència urgent

- Un document que identifiqui aquesta persona (DNI, passaport, NIE o similar)

- La targeta sanitària individual (TSI), bé del CatSalut o de la comunitat autònoma on resideix la persona que requereix l’assistència urgent. 

En el cas que l’entitat asseguradora que es fa càrrec de l’assistència sigui una entitat d’assegurança lliure cal presentar el document acreditatiu.  

El mateix tipus de document s’ha de presentar si es tracta d’un accident de trànsit (assegurança del vehicle), laboral, esportiu o escolar. 

En cas de no acreditar cap assegurança l’assistència serà a càrrec privat.

Un cop feta l’admissió administrativa, el personal d’infermeria us atendrà al despatx de triatge i us preguntarà el motiu de la visita, per prioritzar l’atenció segons la classificació protocolitzada (5 nivells) i no pas per ordre d’arribada.   Els pacients classificats amb nivell 1 i 2 s’atenen en el mateix moment i, per tant, entren directament al box.

Triatge

Com demanar documentació clínica de la nostra història de salut

Si necessiteu tenir una còpia d’algun informe o del resultat d’alguna exploració realitzada a l’hospital, us podeu adreçar al servei d’Admissions (situat a la recepció de l’entrada principal) i fer la sol·licitud escrita de la documentació que cal que us lliurem. 

L’horari d’atenció és de 8:30 a 21:00 hores

 

Qui la pot demanar:

El mateix titular de la documentació o el seu representant legal identificant amb el DNI o passaport.  En els casos de menors d’edat o persones incapacitades legalment, els pares o tutors legals que ho acreditin.

Persones autoritzades pel pacient, identificats amb una autorització escrita, el seu DNI i el del pacient.

En cas de difunts, només s’entregarà la documentació als familiars de línia directa (pares, fills, cònjuge o parella de fet), identificats amb el llibre de família i DNI, o als seus hereus legals que així ho acreditin amb el testament.  Si el titular de la documentació clínica ha mort fora de l’hospital caldrà presentar el certificat de la seva defunció.

 

Com es demana la documentació:

El pacient o el seu representant acreditat, ha de formalitzar la sol·licitud de documentació de la història clínica en què constaran totes les seves dades, quina documentació vol i el motiu pel qual la demana.

Les sol·licituds es poden entregar a Admissions, al taulell de recepció de la planta principal de l’Hospital, de 8:30 a 21:00 hores.

El pacient o el seu representant acreditat pot passar a recollir la documentació demanada en un termini mínim de 72 hores per alguna  còpia d’un informe o prova ja fets, o en un termini de 10 a 30 dies per a còpies de documents més nombrosos o de períodes molt diferents (caldrà buscar-los en programes informàtics diferents i això requereix molt temps de cerca) o còpia de tota la història clínica.

Si el que necessiteu és un informe mèdic actualitzat, heu de demanar a Admissions que us programin una cita a l’agenda del metge/metgessa que l’haurà d’elaborar, i aclarir si caldrà o no la vostra presència el dia de la cita (segons el temps que hagi transcorregut des de la darrera visita pot ser necessari que el metge us torni a fer un reconeixement per poder garantir la vigència de la informació que reculli l’informe).

En el cas que se us lliuri la documentació original, en lloc d’una còpia, l’Hospital us demana que, un cop s’hagi fet l’ús que justifica la seva sol·licitud, ens la retorneu perquè podem tenir la vostra història completa.

En cas de demanar imatges, us lliurarem la còpia en format CD.  

 

Per recollir la documentació heu de presentar un document identificatiu que garanteixi que sou titulars de la mateixa i, per tant, esteu autoritzat a rebre-la.   Si ho desitgeu, podeu enviar a una altra persona per recollir-la en nom vostre, sempre que aquesta porti una autorització signada, el vostre DNI original i el DNI de la persona autoritzada.