El servei de Laboratori de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha renovat la totalitat dels seus equipament de Bioquímica Clínica, Hematologia i Immunologia, com a conseqüència de la resolució dels concursos d’equipaments, reactius i proves especials realitzats durant els darrers mesos.

Aquests concursos han estat impulsats pel Patronat i la Direcció de la Fundació Sant Hospital amb la voluntat d’adequar-nos, de forma rigorosa, a la legalitat vigent i s’han fet sota la supervisió legal del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

L’adjudicatària del concurs d’equipament tècnics i reactius ha estat l’empresa Beckman Coulter, S.L.U. i la de proves especials Reference Laboratory de Barcelona.

Aquest procés ha comportat una important modernització dels equips analítics, unificació de proveïdors i, conseqüentment, una considerable reducció i total control de la despesa durant els anys de durada del concurs (5 anys, més dues possibles pròrrogues d’1 any).

Per altra part,  tots els canvis produïts, situen al servei de Laboratori  en una posició de total disponibilitat per donar resposta a les demandes tècniques presents i futures que puguin venir del nostres entorn.

En aquest aspecte, cal dir també, que s’ha assolit amb la nova norma de certificació de qualitat ISO 9001:2015 per l’empresa certificadora Applus de tots els departaments: Bioquímica Cínica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Dipòsit d’hemoderivats i Transport de sang umbilical al Banc de Sang i Teixits (BST)

Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç i participació del personal del Laboratori que, de manera individual i en conjunt, s’han implicat en la formació i en la implantació dels nous equipament per fer  arribar a bon port tot el projecte.

També cal agrair, de forma especial, la col·laboració i implicació dels serveis d’Informàtica i Manteniment de la FSH. Uns renovant la xarxa informàtica del Laboratori per adaptar-la als nous equipaments i els altres amb la instal·lació dels requeriments tècnics necessaris com ara electricitat, subministrament d’aigua i climatització.

Aquesta renovació permet encarar els reptes futurs amb optimisme, consolidar la tasca que diàriament s’està realitzant i mantenir l’alt nivell de motivació de tot l’equip.