El passat desembre de 2015 es va publicar al DOGC (núm. 7022, de 21/12/2015) la resolució sobre la licitació de la redacció del Projecte tècnic i direcció d'obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2a i 3a de la FSH per a usos sanitaris i residencials i el trasllat de Rehabilitació i del Centre de Dia a l'edifici annex (planta superior del Centre Cívic).

Es van presentar 6 propostes i, un cop valorades, la mesa de contractació va resoldre, en data 29 de febrer i per unanimitat, adjudicar el concurs a Casa Solo Arquitectos S.L.P.  

En data 18 d'abril de 2016 s'ha recepcionat el projecte, dins dels terminis marcats pel contracte de realització.